Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми.

Автор(и)

  • Olha Punina Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.2

Ключові слова:

психотип, характер, темперамент, стусознавство, психологія творчості, комплекс, психоаналіз, особистість, письменник

Анотація

Статтю присвячено психологічним особливостям постаті Василя Стуса, на яких акцентували як дослідники його життєтворчості в контексті розробки різновекторної проблематики, так і автори літературно-побутових матеріалів (спогади, листи, коментарі тощо). Створено цілісну картину бачення авторської індивідуальності з метою подальшого фахового аналізу особистості Стуса і виявлення взаємозв’язку між психологічними засновками та творчою сутністю креатора.

Біографія автора

Olha Punina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. філол. наук, доцент

Посилання

Базилевський В. Стус: структура етичного радикалізму / Володимир Базилевський // Літературна Україна. – 2012. – 13 вересня (№ 35). – С. 4, 10‒11.

Бедрик Ю. І. Василь Стус: Проблема сприймання / Юрій Іванович Бедрик. ‒ К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993. ‒ 80 с.

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2013. – 684 с.

Дзюба І. Різьбяр власного духу (Василь Стус) // З криниці літ: у 3 т. / Іван Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006 – 2007. – Т. 3: Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – 2007. – С. 602‒629.

Дзюба І. Свіча у кам’яній пітьмі / Іван Дзюба // Вибрані твори / Василь Стус; упоряд. Д. Стус. – 2-ге вид. – К.: Смолоскип, 2014. – С. 751‒787.

Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи християнин? / Ніла Зборовська // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 230–231 (січень – лютий). – С. 311–324.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: монографія / Ніла Зборовська. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.

Кириченко С. Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса / Світлана Кириченко; перед. сл. Юрія Бадзя. – К.: Смолоскип, 2016. – 160 с.

Кодак М. П. Поет – орудна іпостась життя. Читаючи «Час творчості» Василя Стуса // Вибране: статті, рецензії, питання / проблеми теоретичні. Том 2 / Микола Пилипович Кодак; упоряд. Л. С. Кодак. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – С. 158‒176.

Коцюбинська М. Епістолярна творчість Василя Стуса / Михайлина Коцюбинська // Твори: у 4 т., 6 кн. / Василь Стус; [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. – Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 6. Кн. 2: Листи до друзів та знайомих / упор. О. Дворко, М. Коцюбинська. – 1997. – С. 218‒240.

Коцюбинська М. Поет / Михайлина Коцюбинська // Твори: у 4 т., 6 кн. / Василь Стус [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. – Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 1. Кн. 1: Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть / підготували тексти, упорядкували та склали примітки: М. Гончарук, В. Макарчук, Д. Стус; авт. передм. М. Коцюбинська. – 1994. – С. 7–39.

Коцюбинська М. Феномен Стуса / Михайлина Коцюбинська // Сучасність. – 1991. ‒ № 9. – С. 26‒35.

Моклиця М. Тарас Шевченко як психологічний експресіоніст / Марія Моклиця // Сучасність. – 2002. – № 7-8. – С. 136‒149.

Молода нація: альманах [спецвипуск]: Василь Стус: Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення. – 2006. – Число 1 (38). – 400 с.

Москалець К. Василь Стус: незавершений проект / Костянтин Москалець // Зібрання творів: у 12 т. / Василь Стус; редкол.: Д. Стус та ін. – К.: Київська Русь, Факт, 2007 – 2009 – Т. 1: Ранні вірші (сер. 1950-х – початок 1960-х рр.), ДЕЛО № 13 / БЕ 1339, Круговерть, Вірші 1960-х років. – 2007. – С. 7‒38.

Москалець К. Страсті по Вітчизні. Лист до мандрівника на Схід / Костянтин Москалець // Вибрані твори / Василь Стус; упоряд. Д. Стус. – 2-ге вид. – К.: Смолоскип, 2014. – С. 686‒731.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус ‒ поет і людина: спогади, статті, листи, поезії / упорядкув. О. Орача (Комара). ‒ К.: Український письменник, 1993. – 400 с.

Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах. Частина 1 / упоряд. Б. Підгірного. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 336 с.

Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах. Частина 2 / упоряд. Б. Підгірного. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 320 с.

Психологический словарь / под общей науч. ред. П. С. Гуревича. – М.: ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА ПРЕСС Образование, 2007. – 800 с.

Рубчак Б. Перемога над прірвою. Про поезію Василя Стуса // Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу: есеї / Богдан Рубчак; упоряд. В. Ґабор. – Львів: ЛА «Піраміда», 2012. – С. 445‒483.

Соловей О. Василь Стус і адекватність літератури (До постановки проблеми) / Олег Соловей // Стусознавчі зошити: науковий альманах. – Зошит перший. – Вінниця: Простір Літератури, 2016. – С. 32–41.

Стус В. До проблеми творчої індивідуальності письменника // Твори: у 4 т., 6 кн. / Василь Стус [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. – Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 4: Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / підготували тексти, упорядкували та склали примітки: М. Гончарук (худож. проза), С. Гальченко (літ. критика та публіцистика). – 1994. – С. 209–229.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / Василь Стус; [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. – Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 6. Кн. 1: Листи до рідних / упор. О. Дворко, М. Коцюбинська. – 1997. – 496 с.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / Василь Стус; [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. – Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 6. Кн. 2: Листи до друзів та знайомих / упор. О. Дворко, М. Коцюбинська. – 1997. – 264 с.

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – К.: Факт, 2005. – 368 с.

«У мерехтінні найдорожчих лиць»: Згадуючи Михайлину Коцюбинську / упоряд. Е. Соловей. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 576 с.

Шерех Ю. Трунок і трутизна (Про «Палімпсести» Василя Стуса) // Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології / Юрій Шерех (Шевельов). – К.: Дніпро, 1993. – С. 222‒264.

Юнг К. Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг; пер. С. Лорие. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 528 с.

Яструбецька Г. І. Динаміка українського літературного експресіонізму: монографія / Галина Іванівна Яструбецька. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013. – 380 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації української літератури і фольклору