Ідея життєтворчості в рецепції Василя Стуса: тексти і контексти.

Автор(и)

  • Marharyta Yehorchenko Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2019.27.13

Ключові слова:

життєтворчість, біографія, етика, страждання, Стус

Анотація

У статті проаналізовано втілення ідеї життєтворчості у Василя Стуса на матеріалі його поезії, листів і літературознавчих праць. Інтелектуальні контексти, в яких формувався поет, стають основою його пошуків власного шляху як літератора, а сама література – мірилом побудови власної біографії. Життєтворчість як ключове поняття для розуміння феномена Стуса показано через романтичний та модерністський контексти, його осмислення себе як поета та етичний кодекс, що базувався на засадах правди, щирості, доброти, вірності собі, життя як страждання.

Біографія автора

Marharyta Yehorchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

здобувач

Посилання

Акіллі А. Василь Стус – читач Миколи Бердяєва. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2014. Вип. 41. с. 3–7.

Бунин И. Собрание сочинений в 9 т. Москва: Художественная литература, 1967. Т.9: Освобождение Толстого. О Чехове. Статьи. 622 с.

Грабович Г. Символічна автобіографія у Міцкевича і Шевченка. / Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). Київ: Критика, 2000. С. 52–68.

Єгорченко М. Проблема творчості у Василя Стуса та Марини Цвєтаєвої Мандрівець: Видання «Наукових записок Національного ун-ту «Києво-Могил. Академія». 2008. №2. С. 63–66.

Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки. Литература и культура Древней и средневековой Индии. Москва: Наука. 1979. с. 36–88.

Жолковский А. О заглавном тропе книги «Сестра моя жизнь». Poetry and revolution: Boris Pasternak’s «My sister life». Stanford, 1999. С. 26–65. URL: https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky/ses (Дата звернення: 22.01.2020).

Кучеренко С. Життєтворці: Юрій Липа та Василь Стус. Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. вшануванню пам'яті відомого укр. поета, пер., літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / [редкол.: Р. Гринюк та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.]. Вінниця: Твори, 2018, С. 65–70.

Лотман Ю. Декабрист в повседневной жизни. (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). Литературное наследие декабристов. [Под ред. В.Г. Базанова и В.Э. Вацуро]. Ленинград: Наука, 1975. С. 25–74.

Наконечна Л. Концепція життєтворчості Л.В. Сохань як форпост української науки Славістична збірка. 2016. Вип. 2. С. 22–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/wslavst_2016_2_4 (Дата звернення: 22.01.2020).

Нарівська В. Мистецтво жити як проблема культурної самоідентифікації в епістоляріях Василя Стуса. Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2013. № 2 (6). С. 18–28.

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. Москва: Новое литературное обозрение, 1996. 207 с.

Сафрански Р. Гёте: жизнь как произведение искусства. / пер. с нем. К. Тимофеевой. Москва: Издательский дом «Дело». 2018. 701 с.

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. Київ: Факт, 2004. 364 с.

Стус В. Зібрання творів: у 12 т. / [редкол.: Д. Стус та ін.]. Київ: Факт, 2007– 2009. Т. 3: Час творчості / Dichtenszeit. 2008. 752 с.

Стус В. Серед грому і тиші. Сучасність 1995. №1. С. 138–148. URL: https://vasylsymonenko.org/statti/vasyl-stus-sered-gromu-i-tyshi/ (Дата звернення: 22.01.2020).

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. Львів : Просвіта, 1994–1999. Т. 6. Кн. 1: Листи до рідних. 1997. 496 с.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.]. Львів: Просвіта, 1994–1999. Т. 1. Кн. 1: Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть. 1994. 432 с.

Тарануха Є. Етичні виміри життєтворчості В. Стуса. Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. вшануванню пам'яті відомого укр. поета, пер., літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / [редкол.: Р. Гринюк та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.]. Вінниця : Твори, 2018, С. 118–121.

Худенко Е.А. Жизнетворчество писателя как текст: особенности структуры Филология и человек. Барнаул. 2016.

Худенко Е.А. Жизнетворчество русского романтизма и символизма: поведенческие стратегии. Вестник Ленинградского государственного университета им. A.C. Пушкина: научный журнал. Санкт-Петербург. 2011. Т.1. Филология. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznetvorchestvo-russkogo-romantizma-i-simvolizma-povedencheskie-strategii/viewer (Дата звернення: 22.01.2020).

Худенко Е. А. Жизнетворчество как метатекст. Мандельштам – Зощенко – Пришвин (30-е – 40-е годы). Монография. Барнаул, 2011.

Эйхенбаум Б. М. Литературный быт. Эйхенбаум Б. М. О литературе. Москва: Сов. писатель, 1987. С. 428–436.

Creating Life. The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Ed. by Irina Paperno and Joan Delaney Grossman. Stanford University Press, 1994. 288 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Творча особистість письменника: текст і контекст