Ідея роду як концепт національного буття українців (на матеріалі міфології й фольклору).

Автор(и)

  • Tamara Sabelnykova Донецький юридичний інститут МВС України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.2

Ключові слова:

рід, родина, дерево життя, дерево роду, культ предків, календарна та родинна обрядовість

Анотація

У статті на основі матеріалів української міфології й фольклору, а також звичаєвої обрядовості робиться спроба систематизувати традиційні уявлення наших предків про рід та родину, визначити місце родинних цінностей у сучасній культурі українців. Маючи витоки в дохристиянській традиції і пройшовши перевірку тисячолітнім досвідом, родинні цінності стали невід’ємною частиною сучасного світогляду нашого народу, що виявляється на ментальному рівні, і можуть претендувати на роль однієї з базових основ розбудови сучасного суспільства.

Біографія автора

Tamara Sabelnykova, Донецький юридичний інститут МВС України

к. філол. наук, доцент

Посилання

Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М. : Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре / Сост., подг. текстов, ст. и коммент. А.Л. Топоркова. М. : Лабиринт, 2000. 480 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 1/ Упоряд. В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Приміт. Л. Ф. Дунаєвської. К. : Либідь, 1993. 392 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. К. : Акціонерне видавничо-поліграфічне товариство «Оберіг», 1993. 592 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [У 3 кн., 6 т.]. Факс. вид. К. : АТ «Обереги», 1994.

Войтович В. Українська міфологія. К. : Либідь, 2002. 664 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. К. : Довіра, 2006. 703 с.

Українські прислів’я та приказки. / Упоряд. С. Мишанича та М. Пазяка; Передм. М. Пазяка; Іл. худож. А. Василенка. К. : Дніпро, 1983. 390 с.

Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О. Ю. Чебанюк. К. : Дніпро, 1987. 392 с.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). К.: Довіра, 1999. 431 с.

Січинський В. Чужинці про Україну. Львів : Слово, 1991. 96 с.

Українські народні пісні в записах Михайла Стельмаха. К. : Музична Україна, 1969. 118 с.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Пер. з рос. Ю.Г. Буряка; Передм. В.О. Шевчука; Прим. О.М. Олійника. К. : Фірма «Довіра», 1993. 414 с.

Яременко В. Тарас Шевченко про святощі української родини. Народна творчість та етнографія. 1999. № 2–3. С. 80–92.

Костомаров Н. И. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. К. : Либідь, 1994. С. 44–200.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фольклор і література