Дискурс автобіографізму в спогадах письменників української еміграції.

Автор(и)

  • Ludmila Dzhyhun Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.5

Ключові слова:

поетика, мемуаристика, автобіографія, контекст, образ автора

Анотація

У статті доведено, що авторська суб’єктивність організує твір, породжує його художню цілісність і має різні форми вияву. Спрямованість мислення Григорія Костюка на той чи інший предмет, дію, явище виформовується в думку, яка зафіксована на папері і є наслідком інтенційної комунікації у формі монологу, я-висловлювань. У такий спосіб особисте ставлення до предмета зображення, втілене в мовній структурі твору, є виявом образу автора, його певної світоглядної позиції.

Біографія автора

Ludmila Dzhyhun, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 136-137.

Галич О.А. Мемуари: масова чи елітарна література? // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва, Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. С.191–196.

Горас Ґрей Лант. З приводу спогадів Шевельова. «Memo on Shevelov’s memoires» : з англійської переклав Степан Захаркін за рукописом. URL : http:// krytyka.com/ua/articles/zpryvodu-spohadiv-shevelova (дата звернення 19.09.2017).

Костюк Григорій. Зустрічі і прощання : спогади . Едмонтон : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1987. Кн.1. 743 с.

Костюк Григорій. Зустрічі і прощання : спогади. Едмонтон; Торонто : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1998. Кн. 2. 609 с.

Кошай Галина. Слово про Григорія Костюка // Творча спадщина Григорія Костюка в контексті сучасної наукової думки: Зб. наук. праць / за ред. В.П. Мацька. Київ; Хмельницький: Просвіта, 2002. С. 46-52.

Лежен Ф. В защиту автобиографии // Иностранная литература. 2000. № 4. С.108- 122.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Г. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Терешка. Вид. друге, виправлене, доповнене. К. : Видавничий центр «Академія», 2007. 752 с.

Мацько В. Українська література: людина – світ – час. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2017. 228 с.

Мочульский К. В. Кризис воображения: Статьи; Эссе; Портреты / Сост., предисл. и комм. С. Р. Федякина. Томск: Водолей, 1999. 416 с.

Наєнко М. Що приховують мемуари Юрія Шевельова (Шереха)? Літературна Україна. 2012, 19 січня. С.10-11.

Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию: Учеб. пособие для вузов по филол. специальностям. 2-е изд. М.: Добросвет, 2000. 343 с.

Теория литературы: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 512 с.

Шевельов Ю. Я – мене – мені... (і довкруги): Спогади: у 2 кн. / Ю. Шевельов. Харків; Нью-Йорк: Видання часопису «Березіль»; Вид-во М. П. Коць, 2001. Кн. 1: В Європі. 432 с.

Bergonzi B. Late Victorian to Modernist (1880-1930) // The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford, N.Y., 1990. Pp. 379 – 430.

Herman D. Autobiography, allegory, and the construction of self // British Journal of Aesthetics 35. 4 (October 1995):351 (10 pages). URL : http: //cogweb.ucla.edu/Abstracts/Herman_95.html (дата звернення 25.09.2017).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Література української еміграції